ویلای ورامین

عنوان پروژه : ویلای ورامین
تیم طراحی : دنیز ابراهیمی آذر-یاسمن فروتن
کارفرما : آقای رحمانی
موقعیت : ورامین-تهران،ایران
وضعیت : طرح

مساحت : 100 متر مربع
تاریخ طراحی : 1399