پاویون صلح

عنوان پروژه : پاویون صلح
تیم طراحی : دنیز ابراهیمی آذر-یاسمن فروتن
کارفرما : سازمان کایرا لورا
موقعیت : سنگال-سدهیو
وضعیت : مسابقه

مساحت : 300 متر مربع
تاریخ طراحی : 1398